Fysisk aktivitet som behandlingsmetod mot lindring och medelsvårdepression

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: BAKGRUND: Depression är en folksjukdom som år 2030 estimeras vara den störstasjukdomen världen över. Den vanligaste behandlingsmetoden mot depression är farmakologiskbehandling, som ofta för med sig både biverkningar och utsättningssymtom.Folkhälsomyndigheten redovisar att fysisk aktivitet minskar risken för psykisk ohälsa ochbidrar till fysiska och psykiska hälsofördelar. Fysisk aktivitet på recept (FaR) är enevidensbaserad behandlingsmetod. Enligt Socialstyrelsens prioriteringslista gällandebehandling mot lindrig och medelsvår depression klassas läkemedelsbehandling som enbehandling som bör göras medans träning klassas som en behandling som kan erbjudas.SYFTE: Syftet är att undersöka om fysisk aktivitet kan användas som alternativbehandlingsmetod vid lindrig och medelsvår depression hos vuxna. METOD: Enlitteraturöversikt baserad på 10 kvantitativa orginalartiklar från databaserna Pubmed, Cinahloch PsycInfo. Valda artiklar analyserades enligt Fribergs modell. Artiklarnakvalitetsgranskades och sammanfattades enligt litteratursammanställning. RESULTAT:Samtliga studier visade att all sorts träning, oavsett intensitet och längd, påverkade depressionerpositivt. Till vilken utsträckning träningsintensitet påverkade depression varierade mellanstudierna. SLUTSATS: All typ av fysisk aktivitet har en positiv effekt på lindrig och medelsvårdepression. Ytterligare forskning behövs för att kunna utveckla nya evidensbaseradebehandlingsmetoder där träning ingår som en metod för att behandla personer med lindrig ellermåttlig depression. Detta kan bidra till bättre vårdkvalité och en mer personcentrerad vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)