Sekundär traumatisk stress hos sjuksköterskor inom onkologin

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Sjuksköterskans omvårdnadsarbete innefattar ett ödmjukt och empatiskt bemötande och förhållningssätt. Sjuksköterskan skapar starka patientrelationer och i dessa möten upplevs även många patienttrauman. Särskilt exponerade för patienttrauma är de sjuksköterskor som arbetar inom onkologi, akutsjukvård, förlossning, traumavård och psykiatri. Att arbeta människonära inom onkologin kan skapa en emotionell påfrestning hos sjuksköterskan genom bemötandet av patientens och dennes närståendes olika trauman. Syftet med den här litteraturöversikten är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att drabbas av sekundär traumatisk stress (STS) inom onkologisk omvårdnad. Metoden som använts är enligt en strukturerad litteraturöversikt inom omvårdnad där databaserna PubMed, PsychINFO och CINAHL används med termer från Svensk MeSH för att få fram evidensbaserad kunskap. Vidare har fyra kvantitativa och sju kvalitativa studier använts i det presenterade resultatet som granskats enligt Fribergs granskningsmall. Studierna ansågs efter kvalitetsgranskningen erhålla stark evidens för ett rimligt resultat. Resultatet visade att patientnära relationer, arbetsrelaterade påfrestningar och olika patientrelaterade trauman utgör en stor risk att drabbas av STS. Symptomen som upplevs i samband med STS är sömnsvårigheter, ångest, oro, nedstämdhet, depression, maktlöshet och en minskad arbetslust. Att hantera patienter som genomgår olika typer av trauman inom onkologin kan alltså påverka sjuksköterskans psykiska hälsa negativt. Som slutsats ger resultatet i denna strukturerade litteraturöversikt en större kunskap om hur sjuksköterskan kan påverkas negativt av patientnära arbete som innefattar psykiska trauman. Vidare forskning på STS ses även som en nödvändighet för att hjälpa sjuksköterskan och arbetsgivaren att uppnå ökad hälsa på arbetsplatsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)