Barnmorskors syn på suturering av perineala skador efter vaginal förlossning

Detta är en Magister-uppsats från

Författare: Mina Bahrini; [2011-06-28]

Nyckelord: barnmorska; suturering; perineala bristningar; kvalitativ studie;

Sammanfattning: Att föda barn är ofta en stor, viktig, unik, och speciell händelse i kvinnans liv som kräver stöd av omgivningen. Perineala skador uppkommer i mer än 65 % av alla vaginala förlossningar. Perineala skador kan orsaka både kort och långsiktiga psykiska och fy-siska problem för nyblivande mammor. Barnmorskan har ett betydelsefullt ansvar för att kvinnor får en så positiv upplevelse av sin förlossning som möjligt. Det finns inte mycket tidigare forskning om barnmorskas syn på suturering av perineala skador. Syfte med den uppsatsen är att belysa, barnmorskors syn på suturering av perineala skador efter vaginal förlossning. Intervjuer genomförs med fyra barnmorskor vid två sjukhus. Vid intervjuerna har två öppna frågor ställts gällande barnmorskans syn på suturering. Metoden som valdes för att analysera materialet var kvalitativ innehållsanalys. I resulta-tet framkom följande huvudkategorier; suturering har förändrats över tid, att göra en bedömning, god smärtlindring är oerhört viktigt vid suturering och behov av fortlöpande utbildning och genomgång av suturteknik relaterat till nya rön. Underkategorierna var följande; syr mindre idag, sutureringsteknik och val av metod, att inte suturera för mycket, noggrann observation, att vara förtrogen med en metod, beroende av sjukhus, bristningens karaktär och kontakt med kvinnan, kvinnans smärtkänslighet, lära av de erfarna och utveckla en praktisk utbildning för att hålla sig uppdaterad. I diskussionen relateras studiens resultat till den forskning som finns i ämnet där fortlöpande utbildning för barnmorskor är en viktig aspekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)