”En bild säger mer än tusen ord” - Föräldrars uppfattning av bildstöd vid vanligt förekommande procedurer : En enkätstudie inom barnsjukvården

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Sammanfattning: Bakgrund: Barnperspektiv och barns perspektiv är grundläggande för ett barncentrerat förhållningssätt där barnet respekteras och tillåts vara delaktig. Vården ska utformas och genomföras i samråd med barnet och föräldrarna vilket ställer krav på vårdpersonalen att ge individanpassad information utifrån barnets förutsättningar. Syfte: Syftet var att utvärdera implementeringen av bildstöd vid vanligt förekommande procedurer på barnakuten och barnavdelning 64 i Västerås. Syftet var även att undersöka föräldrars uppfattning om bildstödet kan hjälpa barn vid procedurer som insättande av perifer venkateter och provtagning. Metod: Data insamlades genom att 57 föräldrar besvarade en enkät med slutna och öppna frågor. Kvantitativ data analyserades med beskrivande och jämförande statistik och de öppna frågorna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Alla barn som planerades genomföra insättning av perifer venkateter eller provtagning erhöll information inför proceduren. Totalt fick 50 barn (88%) information med bildstöd och 7 barn (12%) erhöll endast muntlig information. Samband kunde ses mellan hur föräldrar skattade på en tiogradig skala att informationen var anpassad till barnets ålder och i vilken utsträckning de uppfattade att barnet förstått informationen i bildstödet (rs=0.396, p=0.008). Öppna frågorna resulterade i två huvudkategorier implementering av bildstöd och barns rättigheter inom sjukvården. Slutsats: Studien visade att bildstödet hade implementerats och att bildstöd kan hjälpa barn att förstå och ge dem möjlighet att vara involverade före och under proceduren. Det är viktigt att informationen är anpassad till barnets individuella förutsättningar och att föräldrarna kan delta i bedömningen av detta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)