Naturvetenskaplig undervisning med funktionshindrade elever : En intervjustudie på grundskolans senare år och gymnasiet

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning:

Detta arbete är en intervjustudie med lärare och funktionshindrade elever på högstadiet samt gymnasiet. Syftet med denna studie är att undersöka om och i så fall hur lärarna anpassar sin undervisning till förmån för integration av elever med fysiska funktionshinder. Ett ytterligare syfte är att undersöka hur de fysiskt funktionshindrade eleverna upplever sin situation i klassen och hur väl de anser att dessa anpassningar, om de existerar, fungerar. Jag har personligen intervjuat lärare och funktionshindrade elever för att få höra deras personliga erfarenheter och åsikter i frågan. Detta för att få en så tydlig bild som möjligt av deras situation. Det har visat sig att lärarna jag intervjuat gärna anpassar sin undervisning till förmån för de funktionshindrade eleverna och endast i nödfall valt att bortse från vissa betygskriterier. De funktionshindrade eleverna trivs bra i sina respektive grupper och de upplever sig inte vara åsidosatta eller utanför.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)