NÄR HJÄRTAT SKRIKER AV GLÄDJE OCH SORG - Faddrars subjektiva uppfattningar om processen och dess effekter kring frivilliguppdraget med ensamkommande barn

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: I samband med flyktingskris år 2015 har ett antal olika initiativ och åtgärder vidtagits i många länder i Europa för att hantera mottagandet och integration av ett stor antal flyktingar. I Sverige, en av tredje sektors organisationer- Räddningsmission i Göteborg driver en ”Fadderverksamhet”, där människor kan vara volontärer, dvs. faddrar till ensamkommande barn i syfte att skapa en relation emellan dem. Syftet med studien är att analysera faddrars subjektiva uppfattningar av voluntarism process och dess effekter. Teoretiska ramverket i studien utgörs av en samling av olika teorier och resultat från tidigare studier inom volontärsfältet. Som metod, har en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer applicerats i studien. Intervjuerna med volontärer har påvisat att motiv till frivilligt engagemang varken är homogena eller endimensionella, de är väldigt individuella och beror på omständigheter i vilka man verkar i. Faddrars uppfattningar om rekryterings process, kommunikation med organisationen och stöd från organisationen var väldigt positiva. Deltagandet i fadderverksamhet i de flesta fall har också medförd positiva effekter på volontärers relation med ungdomar. Däremot, när det gäller faddrars syn på migrations och integrations politik i Sverige, har intervjuarna påvisat negativa opinioner. Dessa utrycktes i form av ett stort missnöje, besvikelse och förminskad förtroende till det politiska systemet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)