Nya vägar till mjuk makt: Implikationer av Belt and Road Initiative på Kinas mjuka makt

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Denna studie undersöker vilka implikationer infrastrukturprojektet Belt and Road Initiative (BRI) har fått på Kinas mjuka makt i medverkande länder. Mjuk makt är ett begrepp myntat av statsvetaren Joseph Nye för ett lands makt som inte utgår ifrån dess militära eller ekonomiska resurser. Undersökningen utförs, till skillnad från den tidigare forskningen på området, utifrån ett relationellt ramverk. Med det menas att mjuk makt antas existera i relation mellan aktörer snarare än som en allmän resurs. Studien har en kvasi-experimentell forskningsdesign som undersöker konsekvenserna av BRI för Kinas mjuka makt, genom att jämföra dess effekt på medverkande länder samt en kontrollgrupp. För att kvantifiera mjuk makt används tre operationella indikatorer: turism, utbytesstudenter samt nationell opinion. Detta för att fånga såväl Kinas internationella dragningskraft som omvärldens opinion om landet. Resultatet pekar på att projektet har fått en betydande påverkan på Kinas dragningskraft men att opinionen i högre grad bestäms av andra faktorer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)