Metaverse som ett möjligt alternativ för att minska returer av modevaror inköpta online

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Ett identifierat problem inom modebranschen idag är den mängd returer som utförs till följd av felbeställningar av kläder som är köpta online. Tre anledningar till felbeställningar som leder till returer är att konsumenterna inte kan prova plaggen innan köp, produktbilderna är missvisande, eller att storleks beskrivningen inte överensstämmer med verklig storlek. Denna studien undersöker om det finns ett samband mellan felbeställningar och att konsumenter inte fysiskt kan prova de kläder som de köper online. Vidare syftar denna studien till att undersöka om innovativ digital teknik kan bidra till en lösning av det identifierade problemet. Studien är utförd genom en blandad forskningsmetod där information kring tidigare forskning och ny data samlats in genom litteraturstudier, intervjuer och enkätundersökningar. Studien förstärker den initiala hypotesen att det i dagsläget finns väldigt lite forskning kring kopplingen Metaverse, e-handel och digital provning. Studien visar dock att det finns ett intresse från både konsumenter och producenter att lära sig mer om Metaverse och eventuellt implementera och använda tekniken i framtiden. För att detta ska ske behöver teknologin utvecklas och man behöver också göra stora ekonomiska insatser. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)