Mammors upplevelse av stöd vid amning : En systematisk litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Författare: Maihan Palanijafi; Helena Riddargård; [2022]

Nyckelord: breastfeeding; nurse; feelings;

Sammanfattning: Introduktion: Det finns många fördelar med amning både för barnet och mammansamt att bröstmjölken är färdig i en behändig förpackning och innehåller allanäringsämnen som barnet behöver. Trots detta har en minskning av amningsfrekvensensetts de senaste åren. Syfte: Syftet var att beskriva mammors upplevelser avamningsstöd efter födsel och hur det påverkar amningen. Metod: En systematisklitteraturstudie grundad på 15 artiklar som söktes fram genom databaserna CINAHL,PubMed och PsykInfo. Urvalet genomfördes med hjälp av Polit & Becks niostegsflödesschema och dataanalysen genomfördes enligt kvalitativ innehållsanalys enligtLundman och Hällgren-Granheim. Resultat: Två huvudkategorier identifierades: Stödvid amning och hindrande faktorer som påverkade amningen. Slutsats: Stöd från bådeanhöriga och sjukvårdspersonal spelade en stor roll när mamman skulle börja, fortsättaeller sluta amma. Information om både fördelar och nackdelar med amning önskadesav mammorna för att de skulle kunna förbereda sig och lättare kunna bemästra deutmaningar som kunde uppstå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)