Distansarbetets omvälvande effekter. Dess påverkan på motivationen och ledarskapet på arbetsplatsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrunden till studien grundar sig i den ökade mängden distansarbete till följd av Covid-19.Flera företag har på grund av detta fått genomgå stora organisatoriska förändringar som medförtmånga utmaningar. Det saknas teoretiskt ramverk för hur digitalt ledarskap ska utövas och detfinns funderingar kring hur motivationen kommer påverkas av hemarbetet.Syftet med studien är att bidra till förståelse för hur distansarbete kan påverka motivationen ochledarskapet på arbetsplatsen vilket mynnar ut i forskningsfrågan: Hur har distansarbete påverkatmotivationen och ledarskapet på arbetsplatsen?. För att besvara överordnad forskningsfråga skaäven en underordnad forskningsfråga besvaras: På vilka sätt har distansarbete påverkatledarskapet och motivationen på företag?.Studien utgår från en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer. Intervjuernahålls över telefon eller via zoom. Kort därefter transkriberas materialet och sammanställs istudiens empiridel. Studien utgår från en abduktiv forskningsansats där samlad informationprövas och jämförs kontinuerligt, för att sedan utvecklas på nytt. Studien behandlar tio intervjuer med medarbetare och chefer inom den svenska tjänsteindustrin. Kopplingar mellan studiens teoretiska referensram och empiriska material utgör studiens analys. Genom jämförandet kan en nyanserad bild av verkligheten skapas som refererar till tidigare forskning. Analysen ska ligga till grund för slutsatsen som ska besvara forskningsfrågan inom ramen för studiens syfte.Slutligen ger studien en förståelse för hur distansarbete påverkat motivationen och ledarskapet på arbetsplatsen. Motivationen har förändrats på flera sätt, främst på grund av den förlorade sociala interaktionen vid distansarbete. Distansarbetet har medfört ett förändrat ledarskap där kreativitet och individanpassning står i fokus. Dessutom har distansarbetet påverkat samspelet mellan ledare och medarbetare då den informella kontakten går förlorad. Produktiviteten är också en faktorsom påverkat motivationen, som både ökat och minskat. Ytterligare en faktor som påverkatmotivationen och ledarskapet på arbetsplatsen är att balansen mellan fritid och arbete suddats ut.Flexibiliteten uppskattas men i slutändan påverkas motivation negativt för de flesta. Chefen behöver därmed vara noggrann med att prioritera de anställdas mående.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)