Den viktiga vikten : Tävlingsaktiva kvinnliga crossfitatleters upplevelser, tankar och känslor om kroppsideal och kroppsuppfattning

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Det kvinnliga kroppsidealet har förändrats i den västerländska kulturen, där ett atletiskt, tonat men fortfarande smalt ideal förespråkas (Homan, 2010). Samtidigt har crossfitens tillväxt ökat det senaste årtiondet (Dawson, 2017). Idrotten ses som maskulin och kvinnor uppmuntras till att utmana de kvinnliga idealen och pressa sina kroppar (Knapp, 2015a). En obalans mellan en individs kroppsideal och syn på den egna kroppen kan leda till en sämre kroppsuppfattning, vilket kan generera i ohälsosamma matbeteetenden, överdriven träning, träningsberoende och negativa tankar och känslor om den egna kroppen (Grogan, 2006). Vidare kan valet att tävla inom en idrott vara en riskfaktor för kroppsmissnöje (Washington & Economides, 2017). Syftet med den aktuella studien är att studera tävlingsaktiva kvinnliga crossfitatleter och deras upplevelser, tankar och känslor till kroppsideal och kroppsuppfattning. Åtta stycken kvinnliga crossfitatleter från tre boxar runt om i Sverige i åldrarna 20-54 år (M=30) deltog. Deltagare intervjuades individuellt under 45-60 minuter. Studien var av kvalitativ karaktär och analyserades utifrån riktlinjer av Lundman och Hällgren-Granheims (2012) kvalitativa innehållsanalys. Resultatet visade att kvinnorna främst upplevde positiva tankar och känslor till den egna kroppen, vilket är ett tecken på kroppstillfredsställelse. Vidare upplevde samtliga kvinnor att de fokuserar mindre på sitt eget utseende och upplevde en större acceptans till sina egna kroppar efter att de börjat med crossfit, vilket går i linje med tidigare studier (Knapp, 2015b; Padmore & Puff Olge, 2018). Den aktuella studien kan bidra med förståelse för hur crossfiten kan forma kvinnors erfarenheter, tankar och känslor både positivt och negativt i förhållande till kroppsideal, kroppsuppfattning och träning vilket kan vara av intresse för b.la. boxägare, coacher och utbildare

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)