Det (o)jämställdaprogrammet- En kvalitativ studie om könsmärkning på personalvetarprogrammet

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Det är betydligt fler kvinnor än män som söker sig till den akademiska världen. Svenska universitet präglas av en horisontell könsfördelning. Män och kvinnor söker sig till olika utbildningar även om majoriteten är kvinnodominerade. Syftet med studien har varit att undersöka ett antal faktorer till studenters vidareutbildning och om det kan kopplas till könsmärkning i relation till den ojämna könsfördelningen på personalvetarprogrammet. För att undersöka detta användes en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som data insamlingsmetod. Intervjun omfattade 3 kvinnliga och 3 manliga studenter på personalvetarprogrammet på Umeå Universitet. Resultatet visar att personalvetarprogrammet på Umeå Universitet är kvinnligt könsmärkt. Valet av utbildning påverkas av könsmärkning. Det är alltså inte det biologiska könet i sig som är den avgörande utan det är de egenskaper samhället applicerat på könet som påverkar individens val.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)