Problematiska mönster eller enskilda problem? : En kvantitativ studie av kön och problembedömningar i socialtjänstens handläggning av ekonomiskt bistånd

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Genusvetenskap

Sammanfattning:

I Sverige finns ett anmäkningsvärt stort utrymme för enskilda handläggares subjektivitet i bedömningen av socialbidragsklienter. Tidigare studier baserade på vinjettdata tyder på att handläggarnas bedömningar av klienternas problem och hjälpbehov tenderar att reproducera traditionella könsroller. Samtidigt saknas kunskap om betydelsen av kön i bedömningar av riktiga klienter. I den här studien analyseras könsrelaterade mönster i enkätdata om 138 handläggares bedömningar av psykosociala och hälsorelaterade problem hos 471 socialbidragsklienter. Resultaten påvisar bedömningsmönster som kan hänföras till både klienternas och handläggarnas kön, och uppmärksammar att dessa nivåer samverkar i bedömningar som rör alkoholmissbruk. Vidare framkommer att betydelsen av kön tycks samverka med andra sociala faktorer som ålder och födelseland. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)