Krishantering: En beroende variabel

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Syftet med vår studie är att öka förståelsen och relevansen för etablerad teori samt eventuellt även utveckla dessa genom nya upptäckter. Metod: För att genomföra vår undersökning använde vi oss av en kvantitativ enkätundersökning där våra 183 respondenter valdes utifrån ett bekvämlighetsurval. Teoretiskt perspektiv: Uppsatsen behandlar ursprungligen en översikt kring aktuell teori inom ämnet. Vidare fullgörs en djupgående beskrivning av de tre centrala teorier som ligger till utgångspunkt för uppsatsen. Attributionsteorin introduceras inledningsvis vilket länkas tillsammans och utgör grunden till SCCT. Därutöver avslutas teorin med ett klargörande av Corporate reputation. Empiri: Vår empiri består av svarsresultaten från våra enkäter med sammanlagt 183 respondenter. Dessa är uppdelade på tre enkäter som skiljer sig på den punkten vi vill mäta, graden av skuld. De är insamlade på internet, via survey monkey, samt genom tågresenärer som fått svara på enkäten. Slutsats: Vårt resultat tyder på att SCCT är mindre kompatibel vid kriser inom flygindustrin då en majoritet av respondenterna föredrog de mer krävande krisresponserna från företaget oberoende graden av skuld. Det har visat sig att en positiv inställning gentemot företaget bland konsumenter kan leda till att de blir mer krävande. Dock kan vi, i enlighet med attributsteorin och SCCT, se att konsumenter anser kriser orsakade av företaget självt vara värre än när företaget är oskyldigt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)