Digitala verktyg i förskolan : En kvalitativ studie om pedagogers upplevelser kring arbetet med digitala verktyg.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap om hur pedagoger beskriver integrering av digitala verktyg i förskolans verksamhet. I förskolans reviderade läroplan ges digitala verktyg mer utrymme än tidigare. Datainsamlingen har skett via semistrukturerade intervjuer där nio pedagoger intervjuats. Resultatet visade att pedagogerna upplever att en stor del i arbetet med digitala verktyg handlar om att det ska vara ett verktyg för att exempelvis förstärka miljöer. Resultatet visade även att de flesta pedagogerna är självlärda och önskar mer kompetens dels för att själva utvecklas och dels för att kunna stötta kollegor i arbetet med digitala verktyg. I resultatet framkom det att de möjligheter pedagogerna upplevde var att digitala verktyg ökade barns intresse, språkutveckling, att verktygen har fler användningsområden, till exempel inom rörelseaktiviteter. De upplevde även olika begränsningar, dessa handlade bland annat om konkurrens mellan barn i arbetet med digitala verktyg och om verktygen användes utan pedagogiskt syfte. Bristen på tillgång till digitala verktyg, vidareutveckling och kollegors inställning samt pedagogers kompetens ansågs också som begränsningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)