Sambandet mellan fysisk aktivitet, stillasittande och smartphoneberoende. : en kvantitativ studie om användandet av smartphone och fysisk aktivitet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Andreas Hagström; Robert Roles Appelquist; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sammanfattning Syfte och frågeställning: Syftet med den här studien var att studera sambandet mellan smartphoneberoende och fysisk inaktivitet. Metod: Studien var kvantitativ och data samlades in med hjälp av en webbenkät. Ett bekvämlighetsurval gjordes då enkäten skickades ut på Facebook, Instagram och Twitter. Resultatet bearbetades i SPSS och var inte normalfördelat vilket ledde till att man använde sig av ickeparametiska analyser som gjordes om i Excel. Resultat: I studien så deltog 228 individer. Av de 228 individer exkluderas 26 bort från studien på grund av att man var under 18 eller inte uppgav sin ålder, den slutgiltiga siffran av deltagare som var med i studien blev 202. Åldersskillnaden låg mellan 18-59 år och dominerades mest ifrån individer som låg mellan 18-25 där man fått in 136 svar. Efter bearbetad data så visade resultatet att det inte fanns något samband mellan smartphoneberoende och fysisk inaktivitet, en svag positiv korrelation där korrelationskoefficienten var på 0,11 (p =0,88) vilket inte innebär någon statistiskt signifikant skillnad eller samband. I studien nådde 68 procent av deltagarna upp till de fysiska rekommendationerna som var satta utifrån WHO:s rekommendationer (WHO). Det fanns en minimal könsskillnad på uppskattat smartphoneberoende då kvinnor låg på ett medelvärde av 2,6 och män på 2,2, fysisk aktivitet och stillasittande låg på likvärdiga siffror mellan könen. Slutsats: Studien gav oss en överblick om fysisk aktivitet, stillasittande och smartphoneberoende, de tre huvudmotiven studien analyserade visade inget samband mellan varandra vilket var ett intressant fynd då det inte speglade hypotesen. Forskningsområdet inom det här området har varit glest så kan den här studien vara en bra start för fortsatt forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)