Single cylinder research engine multi-spark ignition system

Detta är en Master-uppsats från KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Författare: Andreas Lius; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I detta projekt presenteras ett arbete där en serieproducerad 5 cylindrig motor med gasdrift modifieras till drift på enbart en cylinder. En konceptstudie genomförs där för och nackdelar vägs mot varandra där sedan ett koncept implementeras. Tidigare lösningar har använts där avaktivering av cylindrar uppnåtts genom att ta bort komponenter till gasväxlingssystemet och med hål borrade i kolvarna. Motorn är tänkt att vid ett senare skede installeras i en test-cell på avdelningen för förbränningsmotorteknik på Kungliga Tekniska Högskolan.Oönskat kompressionsarbete i avaktiverade cylindrar minimeras genom att låta dessa ventilera mot atmosfären. Detta sker genom att plocka bort insugsventilerna och igentäppning av ventilstyrningar. Ventilation mot atmosfären sker med hjälp av ett modifierat insug. Ett system för att ta hand om olja som annars skulle ha förbränts i de avaktiverade cylindrarna konstrueras. Med denna lösning behöver inte den roterande massan modifieras vilket annars hade påverkat motorns balansering.Ett kapacitivt tändsystem där gnistenergi kan ändras under drift implementeras. Tändsystemet är uppbyggt av två stycken tändenheter och tändspolar som är kopplade till samma tändstift. Denna lösning tillåter bättre kontroll när multipla gnistor under en cykel är önskvärt. Motorn är tänkt att använda en experimentell styrning av tändning vilket kräver att tiden från när en gnista önskas till gnistinitiering minimeras.För kontroll av bränsle och tändning i ett initialt skede installeras ett eftermarknads motorstyrsystem. Detta styrsystem ansluts till motorns standard sensorer. Styrsystemet kan ändra relevanta driftparametrar under drift genom ett grafiskt gränssnitt, systemet inkluderar återkoppling för luft-bränsleblandning samt skyddsfunktioner för okontrollerad självantändning. Standardsystemet för avgasåterledning modifieras för att kunna styras av tidigare nämnt styrsystem.Hjälpaggregat och andra komponenter ej nödvändiga för drift i testcell demonteras. Motorn förbereds även så att en högtryckspump för direktinsprutning kan monteras i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)