Reliability and precision of root length measurements in cone beam CT images: a study of adolescents

Detta är en Master-uppsats från Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund: Under en ortodontisk behandling med fast apparatur finns det en risk för att tänderna drabbas av rotresorption. Rotresorptioner kan mätas med hjälp av Cone Beam Computed Tomography (CBCT). Mätresultatet kan dock variera mellan olika observatörer och mätfel kan uppstå vilket påverkar metodens tillförlitlighet. Syfte: Att beräkna det mätfel som uppstår vid mätning av rotresorptioner som uppstår till följd av en ortodontisk behandling i CBCT-bilder och utvärdera mätmetodens tillförlitlighet. Metod: Tio ungdomar som genomgick ortodontisk behandling undersöktes med hjälp av CBCT-röntgen av båda käkar (tand 16-26 samt 36-46). Fem observatörer mätte tändernas rotlängd i utvalda CBCT-snitt. Studien omfattade 100 rötter från totalt 90 tänder. Mätningen upprepades av samma observatörer vid ett senare tillfälle. Tillförlitlighet utvärderades med intraklass-korrelationskoefficient (ICC 2.1) med 95% konfidensintervall. Mätfelet beräknades med Dahlbergs formel och standard moment of measure variance estimator (MME)-formel. Resultat: Tillförlitligheten mellan observatörer uppmättes till ICC = 0,88 under den första mätningen och ICC = 0,87 vid den upprepade mätningen. Inom observatörerna uppmättes tillförlitligheten till ICC = 0,84-0,92. Mätfelet uppmätt med Dahlbergs formel var 0,44-0,64 mm för samtliga tänder och observatörer. Det största mätfelet uppstod vid mätning av kuspider, 0,4-1,15 mm. Det minsta mätfelet uppstod vid mätning av molarer, 0,42-0,53 mm. Mätfelet vid mätning av premolarer och incisiver var 0,42-0,70 respektive 0,43-0,66 mm. När mätfelet beräknades med MME-formeln erhölls liknande resultat. Konklusion: Mätning av rotlängd i CBCT-bilder uppvisar hög reliabilitet inom och mellan olika observatörer. Precisionen varierar mellan olika tandgrupper och observatörer, men vid mätning av allvarliga rotresorptioner (>2 mm) är metoden pålitlig. CBCT anses vara en pålitlig metod för mätning av rotresorptioner som uppstått till följd av ortodontisk behandling. Vid studier där en mätning utförs bör reliabilitet och precision tas i beaktande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)