Responsibility to Protect – En kritisk analys av principens framtid

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Denna uppsats skildrar hur R2P har utvecklats, vad den innebär i teorin och varför den inte fungerat för att motivera en militär intervention i Syrien. Dessutom redogör avhandlingen för den praktiska tillämpningen av R2P i ljuset av den militära interventionen i Libyen 2011 auktoriserad av säkerhetsrådet. Avhandlingen är i huvudsak beskrivande kring framväxten, uppbyggnaden och tillämpningen av R2P, dock stundtals med en kritisk analys av det presenterade materialet. R2P omnämndes första gången 2001 i rapporten från ICISS. Principen fick i rapporten en vidsträckt omfattning och det uppställdes flertalet kriterier för dess tillämpning. När principen antogs inom FN karaktäriserades den istället av vaga formuleringar. Första militära interventionen motiverad med R2P skedde i Libyen. Åtgärderna som vidtogs har senare kritiserats vara för långtgående med hänvisning till mandatet från säkerhetsrådet. Konflikten i Syrien har däremot fortgått utan ett auktoriserande för en militär intervention från säkerhetsrådet. Utifrån analyserande av doktrin samt argumentation inom säkerhetsrådet synes anledningen till bristande agerande i Syrien med stöd av R2P grundas i avsaknad av tillit inom säkerhetsrådet. Den bristfälliga tilliten riktas mot hur stater tolkar R2P och principens tillämpning i praktiska situationer. Med utgångspunkt i missnöjet kring agerandet i Libyen skönjas oro för att liknande scenario skulle utspela sig i Syrien ifall en intervention tilläts. Stater inom säkerhetsrådet tyckes inte kunna enas kring omfattningen av R2P och kriterier för hur principen ska implementeras saknas med bakgrund av den strikta versionen som antogs inom FN. Framtiden för R2P är osäker, men skulle kunna klarna om det internationella samfundet kunde enas kring grundläggande kriterier för när en tillämpning av R2P ska ske. Kriterierna bör vara mer detaljerade än att en bedömning ska göras i varje enskilt fall

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)