Med andras ögon - En explorativ studie om nio invandrares upplevelser av Sverige, svenskhet och hur det är att arbeta i Sverige.

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Mångfald berikar en organisation men det krävs både organisatoriskt stöd och rätt ledarskap för att individers olikheter ska kunna tas tillvara på bästa sätt. Att medvetandegöra kulturella skillnader ökar chansen för en lyckad integrering. Syftet med studien har varit att medvetandegöra den svenska kulturen för att skapa en bättre förståelse för hur den inverkar i möten mellan människor från olika kulturer, samt hur man som chef kan bli bättre på att arbeta med grupper präglade av mångfald. Fokus har legat på invandrares erfarenheter av att arbeta och leva i Sverige då forskning visar att svenskar tenderar att vara "blinda" för sin egen kultur. Studien har en fenomenologisk ansats och har genomförts med hjälp av en kvalitativ metod där djupintervjuer använts. Resultatet har analyserats i två steg med hjälp av Le Sphinx Lexica, ett program för lexikalisk analys och MCA-Minerva, ett program vars syfte är att lyfta fram en djupare mening. Analysen visar att Sverige till viss del upplevs som segregerat och att en del svenska egenskaper försvårar integrering. Ett individualistiskt synsätt medför att aspekter inom arbetslivet som hierarki och hantering av konflikter uppfattas som annorlunda. Som chef för en grupp präglad av mångfald bör man tänka på att uppmärksamma skillnader i tankesätt och tidigare arbetsvanor för att underlätta gruppens arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)