"OKUNSKAP ÄR DEN STÖRSTA UTMANINGEN VI HAR" : En kvalitativ studie om socialarbetarens upplevelse av arbetet med ’hedersrelaterat våld och förtryck’

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Studien syftar till att undersöka socialarbetarens arbetssätt i relation till flickor i ålder 13-18 år som utsätts för så kallat hedersrelaterat våld (HRV). Studien bygger på fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer med socialsekreterare från mottagningsenheten respektive utredningsenheten och empirin har analyserats utifrån det intersektionella- och det kulturella perspektivet. Resultatet visar att socialarbetarna inom de olika enheterna har blandade uppfattningar vad gäller definitionen av HRV, dels en kulturaliserad, dels en intersektionell bild av fenomenet. En indikation på att en individ utsätts för HRV är enligt socialsekreterarna att den enskilde är starkt begränsad i sitt liv. Resultatet visar även att enbart några av intervjupersonerna arbetar utifrån en handlingsplan medan andra utgår ifrån sina erfarenheter. Det inte tillämpas någon särskild metod i arbetet inom verksamheterna samt att man inte har tydliga visioner/mål för arbetet mot HRV varpå man inte arbetar särskilt förebyggande inom enheterna. Det förekommer även att samverkan sker inom arbetet med olika myndigheter däribland polis, åklagare samt enheterna emellan. De utmaningar som socialarbetare uppger är att det bland annat råder okunskap vad gäller hanteringen av ärenden. Dessutom visar resultatet att stress och psykisk påfrestning är vanligt förekommande för socialarbetarna, men även hot om våld som utövas av den utsattas familj gentemot socialarbetarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)