Improvisation - ett pedagogiskt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

Sammanfattning: Title: Improvisation ? a pedagogical perspective. This investigation studies how church musicians and pianists describe the use of improvisation in their teaching. The research questions focus on the relationship between improvisation and interpretation, the aim how to use improvisation and how this could be realized. To get the answer of these questions, I have interviewed two organists and two pianists, all excellent in their profession. The result shows that the informers do not think that there is a sharp borderline between interpretation and improvisation. Some examples of the aim of the improvisation are the improvisation's ability to enrich the process of interpretation, to promote play and enjoyment, and to be a tool for personal development. To reach an understanding of the result, it needs a connection between history and present time. A major part of the theoretical background has consequently raised the history of improvisation, interpretation and education. Denna undersökning söker svar på hur yrkesverksamma organister och pianister beskriver användningen av improvisation i sin undervisning. Som underfrågor till denna forskningsfråga, efterfrågas förhållandet mellan improvisation och interpretation, syftet med att använda improvisation och hur detta förverkligas. För att söka svar på dessa frågor, har jag intervjuat två organister och två pianister med gedigen erfarenhet. Resultatet visar att informanterna inte upplever någon skarp linje mellan interpretation och improvisation. Improvisationens förmåga att berika en interpretationsprocess, att främja lek och glädje, att vara ett verktyg till personlighetsutveckling är några exempel på vilket syfte improvisation har i informanternas undervisning. För att nå en förståelse av resultatet, behövs en sammankoppling mellan historia och nutid. En stor del av den teoretiska bakgrunden har därför lyft fram improvisationens, interpretationens och undervisningens historik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)