Ormens bedrägeri blev flickans skuld

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka hur flickors respektive pojkars sexualitet framställs i LVU-domar och hur dessa beskrivningar kan förstås genom ett historiskt perspektiv. Vi har även undersökt konstruktionen av flickors sexualitet i LVU-domarna med stöd av socialkonstruktionism, makt- och genusteorier. Vi har gjort en kvalitativ dokumentanalys. Vårt urval består av 40 LVU-domar från 2016. 20 LVU-domar gällande flickor och 20 LVU-domar gällande pojkar. Av våra resultat framkommer det att flickornas sexualitet nämndes i avsevärt större utsträckning än pojkarnas. Vi har även sett att flickornas sexualitet beskrivs som problematisk och som något de bör behandlas för. Det finns även en tendens att skuldbelägga flickorna för de övergrepp de utsatts för.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)