Den psykiska och fysiska hälsan i en WELL-certifierad byggnad

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Psykisk ohälsa är idag ett stort växande folkhälsoproblem, inte bara i Sverige utan även runt om i världen. Vidare tyder forskning på att fysisk ohälsa anses vara den fjärde största risken för mortalitet globalt sett. Samtidigt som intresset för hållbarhet och miljön inom fastighetssektorn ökar har även trenden för hälsa och välmående vuxit. Studiens syfte är att undersöka på vilket sätt en WELL-certifierad byggnad kan bidra till en förändrad hälsa, både fysiskt och psykiskt utifrån hyresgästernas perspektiv. Detta kommer att undersökas med hjälp av två olika frågeställningar. Insamlingen av det empiriska materialet utfördes med hjälp av kvalitativ metod i form av frågeformulär och telefonintervjuer. Intervjuerna genomfördes med fem hyresgäster som arbetar i Eminent, en byggnad i Hyllie som är nordens första WELL-certifierade byggnad. I teoriavsnittet behandlas och förklaras olika aspekter rörande definitionen av psykisk och fysisk hälsa, inomhusmiljö och arbetshälsa samt beskrivning av vad en WELL-certifiering innebär. Det presenteras även en teori kopplat till en beteendeförändring och dess olika faser. Som slutsats för denna studie kunde det konstateras att hälsan upplevs bättre både utifrån den psykiska och fysiska aspekten i Eminent. Den visade sig även att det psykiska välmåendet var något starkare än det fysiska samt att den psykiska hälsan påverkades snabbare än den fysiska. Samt att ljusets (Light) positiva egenskaper var en starkt bidragande faktor till det.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)