Japans demografiska utmaning : Den åldrande befolkningens påverkan på den ekonomiska tillväxten.

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Japan står inför en stor utmaning; en snabbt växande åldrande befolkning i kombination med en minskad arbetsför befolkning. Denna uppsats syftar till att försöka förklara vilka effekter landets åldrande befolkning får för landets ekonomiska tillväxt, samt vilka faktorer som kan dämpa dessa effekter. Analysen görs med hjälp av en modifierad version av Solows tillväxtmodell som teoretisk bas. Detta görs för att skapa en förståelse för vilka faktorer som påverkar ett lands ekonomiska tillväxt. Med hjälp av denna modell tas befolkningens åldersstruktur med som en parameter. Den utvecklade modellen ligger sedan till grund för en empirisk analys av hur Japans ekonomiska tillväxt kan komma att påverkas som ett resultat av landets åldrande befolkning. Resultaten visar att Japan kommer att drabbas av sjunkande tillväxt på grund av den åldrande befolkningen. Likväl finns det möjliga lösningar till hands för att dämpa de negativa effekterna, exempelvis en ökad sysselsättningsgrad hos kvinnor, ökat humankapital, ökad invandring samt en kostnadseffektiv teknologisk utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)