Analys av inköp hos leverantör till grossist inomdetaljhandeln

Detta är en M1-uppsats från Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

Sammanfattning: I detta arbete har inköpsprocessen hos en grossist inom detaljhandeln undersökts, vars leverantörer huvudsakligen är belägna i Asien. En av företagets leverantörer har undersökts i detta arbete. Målet med detta arbete är att förbättra inköpsprocessen för den specifika leverantören i syfte att minska kostnader för inköp, lager och transporter. Inköpsstrategin i nuläget består av att göra fyra huvudbeställningar per år och eventuella tilläggsbeställningar då inleveransen sker. För att minska kostnaderna för inköpsprocessen gjordes en analys över olika beställningssystem, ekonomisk orderkvantitet, Wagner och Whitin och ett framtaget återfyllnadssystem. Analysen resulterade i att det framtagna återfyllnadssystemet var mest lämpligt att använda för de studerade artiklarna. Det gjordes även en ekonomisk utvärdering av beställningssystemen. Resultatet från denna utvärdering visade att 21 500 kronor kan sparas per år utan att någon brist uppstår med återfyllnadssystemet, för just denna leverantör.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)