Utveckling av tjänstefiering genom värdekonstellationer : En studie om hur företag med knappa resurser kan tillhandahålla erbjudanden som främjar relationer och en cirkulär ekonomi

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Informationsteknologi, IT, och hållbarhetsarbete har blivit två strategiska frågor i nästintill alla företag. Företag måste implementera IT för att optimera nuvarande verksamheter och transformeras till IT-drivna affärsmodeller som kräver hög kompetens och strategiskt tänkande vilket många små- och medelstora företag, SMF, saknar. Att köpa rekonditionerad IT-hårdvara är ett alternativ till att agera hållbart. Däremot erbjuder de företag som levererar rekonditionerad IT sällan mycket mer än just hårdvara eftersom de också ofta saknar de resurser som krävs för att tillhandahålla ytterligare tjänster inom IT. IT-tjänster är ofta avgörande om SMF ska bli kunder eller inte eftersom att köpa all IT från en leverantör minimerar administrationskostnader samtidigt som det skapar djupare relationer mellan kunden och leverantören. De bristande interna resurserna bland SMF har lett till att de frigör delar eller hela verksamheter till externa leverantörer. Frigörandet är däremot inte riskfritt för SMF. Att överlämna delar av verksamheten till externa leverantörer kräver nära relationer med leverantörer vilket gör kommunikationen mellan dem avgörande. Ett sätt för leverantörer att skapa relationer med kunder är genom att utveckla tjänstefiering, det vill säga gå från varucentrerat till tjänstecentrerat erbjudande. För att utveckla tjänstefiering, trots avsaknaden av interna resurser, måste leverantörer samproducera erbjudanden. Genom att skapa ett interaktivt samarbete i nätverk där aktörer tillsammans tillhandahåller erbjudanden har lett till nya värdeskapande system kallat värdekonstellationer. Leverantörer och kunder är nu tillsammans med och skapar värde och kunden ses inte längre som konsument utan snarare medproducent då de är med och deltar i produktionen. Aktörernas roll har således blivit vidgade. De bristande resurserna är inte längre ett hinder för att utveckla nya erbjudanden eftersom de i konstellationen bidrar med resurser samtidigt som de bygger relationer med varandra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)