Fysioterapeuters erfarenheter och användning av Basal kroppskännedom vid olika sjukdomstillstånd och hälsoproblem

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

Sammanfattning: Bakgrund Basal kroppskännedom (BK) används idag inom fysioterapin som behandlingsmetod för att öka kroppsmedvetenhet bland patienter. Det råder brist på solid kunskap om BK som behandlingsform samt fysioterapeuters erfarenheter kring hur interventionen används.  Syfte Att undersöka fysioterapeuters uppfattningar och erfarenheter av metoden BK och hur de använder sig av BK i sin kliniska vardag.   Metod Studie är av kvalitativ design. Fem fysioterapeuter intervjuades genom enskilda semistrukturerade intervjuer. Kvalitativ innehållsanalys användes för bearbetning av data. Resultat Utifrån insamlade data identifierades tre huvudkategorier: (1) Patienter som har svårt att vara i sin kropp gynnas av metoden, (2) fysioterapeuten och patienten gör övningarna tillsammans och (3) ökad medvetenhet om sambandet mellan kropp och sinne.  Konklusion: Studiens resultat visar att fysioterapeuterna uppfattar att metoden BK används för i princip alla tillstånd men är särskilt gynnsam för personer som lider av psykisk ohälsa och långvarig smärta. Fysioterapeuterna anser att det krävs mycket av både patienten och fysioterapeuten vid denna metod och att den därför skiljer sig från andra behandlingsmetoder. Målet med behandlingen är att skapa en balans mellan kropp och sinne. Fysioterapeuterna använder BK i huvudsakligen för att de har goda kliniska erfarenheter från metoden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)