Modell för generalkonsultuppdrag : Med hjälp av Grontmij AB

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning:

Detta arbete presenterar resultatet av ett examensarbete framfört åt avdelningen PL Hus på Grontmij AB. Syftet med arbetet har varit att identifiera de roll- och ansvarsområden som ges till aktörer under ett projekt, detta för att kunna effektivisera arbetsflödet genom att öka förståelse för varandras uppgiftsområden. Studien har genomförts av författarna som är teknologer från programmet Byggteknik & Design på Kungliga Tekniska Högskolan och sträcker sig över 10 veckor under våren 2013.

Författarna har använt sig av metoden deltagande observation som lämpar sig bäst när man arbetar på nära håll med sitt fokusområde. Syftet är även att jämföra hur den lärda kunskapen skiljer sig från den praktiska verkligheten. Som studenter är man nyfiken över hur väl kunskap kan översättas till faktiskt handling på ett multiprojektföretag.

I tio veckor har författarna interagerat med ett dussin anställda som arbetar på två separata byggprojekt. Studien har framförts ur ett perspektiv som om författarna vore utomstående konsulter. Validering av synpunkter har getts från en av projektledarna.

Med utgångspunkt i roll- och ansvarsområden har paralleller mellan litteratur och verklighet dragits. I ett försök att beskriva de definitiva roller anställda har på projekt har återkoppling gjorts till de uppgifter som förväntas av aktörer från textböcker på universitet.

Arbetet behandlar de olika uppgifter, ansvar och roller medlemmar i en projektgrupp har och erbjuder även idéer kring hur arbetet kan effektiviseras med hänsyn till faktorer som förutsättningar, kommunikation, kundnytta, kostnad och möten. Synpunkter har presenterats i flytande text och råd har presenterats i punktform för att läsaren ska smidigt kunna återkoppla i framtiden.

I arbetet har problemområden även identifierats som via rekommenderade åtgärder kan lösas och förhoppningsvis kunna öka kvalitén på arbetet som görs på Grontmij AB.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)