”Att lämna den teoretiska textboken till förmån för den riktiga världen”. Lärare och medier i undervisningen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Titel: ”Att lämna den teoretiska textboken till förmån för den riktiga världen” -Lärare och medier i undervisningenFörfattare: Fredrik Andersson & Elisabeth ErikssonInstitution: Institutionen för journalistik, medier och kommuniksation, JMGKurs: Mk1500, examensarbeteTermin: Vårterminen 2012Uppdragsgivare: LUN, Annika BergströmHandledare: Jan StridSyfte: Att undersöka lärares beskrivning gällande sina arbetssätt om, för och medmedier samt motiven till dessa.Metod: Kvalitativa/kvantativa mailenkätintervjuer av lärare som arbetar med medier iundervisningen.Material: MailenkäterNyckelord: Medier, Media Literacy, Media Education, Mediepedagogik, IKT, Digitalkompetens, Metodik, Pedagogik, Didaktik, Styrdokument, LärareAntal ord: 19.939 + Abstract, Executive summary samt BilagorHuvudresultat: De tillfrågade lärarna i vår undersökning använder både aktivt och entusiastiskt medier i sin undervisning. Användningsområdena är många och personligtutarbetade och anpassade till lärarnas eget arbetsätt. Samtliga mediekategorier används av ett par av lärarna, medan kategorier som TV, filmer och andra rörliga bildmedier används av alla de tillfrågade lärarna. Det arbetssätt som är vanligast är att man arbetar med medier, det vill säga använder medier som ett verktyg. Delärare som undervisar om medier, mediers form, innehåll och förutsättningar ur ett källkritiskt perspektiv, är de som har detta tydligt angivet i styrdokumenten för respektive kurs, lärare i språk, samhällskunskap och medierelaterade kurser.Medielärare arbetar även i störst utsträckning med att utbilda sina elever för medier, med andra ord medieproduktion, lära eleverna olika redigeringsprogram m.m. med avsikt att lära för ett framtida arbete inom medier. Ingen av lärarna iundersökningen nämner någon konkret inlärningsteori som de baserar sin undervisning på men det framgår att de ändå använder pedagogiska metoder i sin undervisning. De motiverar användandet av medier med att det medför många pedagogiska fördelar. Få av lärarna nämner styrdokumenten i sin motivering men det som sägs går att koppla till styrdokumenten, både de ämnesövergripande och de ämnesspecifika.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)