Sjukhusmat i Skandinavien

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Sjukhusmat är inte bara till för att patienterna ska bli mätta, studier visar också att den har en betydande roll i tillfriskningsprocessen. Det finns flera olika metoder att producera och servera mat på, där samtliga syftar till att ge patienten en så bra service som möjligt. En kvalitativ studie av tre sjukhus i Skandinavien - Danmark, Norge och Sverige utfördes. Efter att ha valt ut ett sjukhus i varje land, utfördes studiebesök med observationer och intervjuer med såväl kockar som ledare för matsektionen. Materialet sammanställdes till kartläggningar av de olika produktions- och serveringsmetoderna och utvärderades med hjälp av SWOT-modellen, det vill säga styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Sjukhus A ligger i Sverige och arbetar med varmmatsproduktion, varmhållning och brickservering. Sjukhus B ligger i Danmark och har cook-chill, à la carte och brickservering. Sjukhus C ligger i Norge och använder en kombination av cook-chill, cook-freeze samt vakuumförpackning. På Sjukhus A tillagas maten i köket och skickas upp på avdelningarna i värmeskåp på bestämda tider. På Sjukhus B får patienten maten på beställning och servering sker via containersystem eller scooter och på Sjukhus C finns mindre mottagningskök på varje avdelning, så kallade postvertkök, där maten färdigställs innan den serveras. Studiens resultat visar bland annat att medarbetare och ledare vid samtliga tre sjukhus är nöjda med sina produktions- och serveringsmetoder trots att dessa skiljer sig avsevärt. En slutsats i undersökningen är att olika produktionsmetoder används vid de olika sjukhusen eftersom de har olika förutsättningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)