Änglar och Entreprenörer- En studie om värdeskapande och värdeappropriering i relationen mellan affärsänglar och entreprenörer

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Examensarbetets titel: Änglar och entreprenörer - En studie om värdeskapande och värdeappropriering i relationen mellan affärsänglar och entreprenörer Seminariedatum: 2017-06-02 Ämne/kurs: FEKH19 Examensuppsats Kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 hp Författare: Johanna Jacobson, Ellen Olsson & Hedvig Winsa Handledare: Niklas Hallberg Nyckelord: Värdeskapande, värdeappropriering, affärsänglar, entreprenörer. Syfte: Studien ämnade att undersöka hur värde skapas samt approprieras i relationen mellan affärsänglar och entreprenörer. Metod: Författarna genomförde en kvalitativ flerfallsstudie med en abduktiv ansats. Data samlades in via semistrukturerade intervjuer. Datamaterialet bearbetades med kodning och analyserades genom pattern matching. Teoretiska perspektiv: För att förklara värde utgick studien från Value-Price-Cost (VPC)-ramverket (Tirole, 1988; Hoopes, Madsen & Walker, 2003) samt Hallbergs (2017b) definition av värde. Vidare presenterades fyra källor till värdeskapande i affärsrelationer med grund i Relational View (RV) enligt Dyer och Singh (1998). Författarna utgick från Brandenburger och Stuarts (1996) två faktorer till värdeappropriering. Till dessa adderades fem faktorer som påverkar appropriering enligt Lavie (2006). Empiri: Empirin samlades in genom totalt åtta intervjuer, varav fyra med affärsänglar och fyra med entreprenörer vars verksamhet som affärsänglarna har investerat i. Frågorna i intervjuerna baserades på det teoretiska ramverket. Resultat: Studien visar på att affärsänglar och entreprenörer gemensamt skapar värde genom relationsspecifika investeringar, kunskapsutbyte, komplementära resurser samt effektiv styrning. Vidare resulterar studien i två ytterligare källor för värdeskapande i relationen, vilka är affärsängelns nätverk och självförverkligande. Studien visar även på att hur det skapade värdet sedan approprieras av parterna påverkas av kontraktsmässiga avtal, adderat värde, relativt opportunistiskt beteende samt relativ förhandlingsstyrka.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)