Vägen till ett effektivt operatörsunderhåll : Kartläggande av slöserier med förbättringsförslag

Detta är en M1-uppsats från KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

Sammanfattning: Underhåll har vanligtvis ansetts öka stopptiden och kostnaderna för industriföretag. Ett effektivt utformat underhåll kan dock minska företagens kostnader samtidigt som produktiviteten ökar. Ett sätt att effektivisera underhållet är att införa operatörsunderhåll där underhållsåtgärder delas mellan operatörer och underhållstekniker. En sådan uppdelning ökar driftsäkerheten genom att underhållstekniker kan fokusera mer på förbättrande underhåll samtidigt som operatörer kan upptäcka och åtgärda fel vilket minskar antalet haverier. I det här examensarbetet har en undersökning av att dela upp underhållsåtgärder mellan operatörer och underhållstekniker gjorts på Scania Oskarshamn. Intervjuer har genomförts på två olika avdelningar, Täcklack och Montering, och svaren har jämförts med varandra. Syftet med att välja två olika avdelningar är att undersöka om det finns några väsentliga skillnader internt i hur processen och slöserier ser ut när underhållsåtgärder delas mellan operatörer och underhållstekniker. Intervjuerna syftar även till att kartlägga nuläget i jämförelse med hur det var innan uppdelningen. Examensarbetet presenterar förbättringsförslag vad gäller arbetssätt och nödvändiga kunskaper för att erhålla ett effektivare operatörsunderhåll. Förbättringsförslagen kan bidra till en ökad driftsäkerhet och eliminering av slöserier i enlighet med Lean. Några förbättringsförslag är till exempel att utbilda operatörer i underhållssystemet för enklare avrapportering, utforma en lista på var maskinerna oftast brukar vara smutsiga och var det är besvärligt att rengöra, utbilda operatörer i självständiga inspektioner och inrätta tvärfunktionella grupper för att tillsammans dra nytta av varandras kompetenser och lösa problem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)