Med nit och ett kärleksfullt sinne - Den svenska kvinnans rätt till arbete i allmänhet och rätten att tillträda lärarinneyrket i synnerhet, ca år 1800-1860

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

Författare: Emma Andersson; [2017]

Nyckelord: rättshistoria; Law and Political Science;

Sammanfattning: Kvinnans rätt till arbete har inte varit självklar. Historiskt sett var idealet länge att kvinnan skulle vara en god hustru och mor som bidrog till hushål-lets funktion och barnens uppfostran. Med tiden började denna kvinnobild och situation dock förändras och vid 1800-talets mitt skedde ett flertal stora förändringar. Två av dessa var lagreformerna om kvinnlig näringsfrihet samt kvinnans rätt att arbeta som lärarinna. Trots ökade arbetsmöjligheter genom näringsfrihetsreformen bestod kvin-nans försörjningsproblem och livet i städerna var tufft för den ogifta kvin-nan som behövde försörja sig själv. En ny möjlighet och ett steg på vägen till det bättre kom med 1858 års lagstiftning om kvinnans rätt att tillträda lärarinneyrket i rikets allmänna skolor. Genom denna öppnades ett nytt och betydelsefullt område på arbetsmarknaden för kvinnan vilket delvis gav uttryck för en ändrad syn hos lagstiftaren på kvinnans status.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)