”En viktig gren i CSR-arbetet är att ha en gynnsam CSR-kommunikation” : En fallstudie om ett företags strategiska CSR-kommunikation med dess följare på Facebook

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning:

CSR, Corporate Social Responsibility, är ett begrepp som idag är förekommande på arbetsmarknaden. I grund och botten betyder CSR ett företags frivilliga samhällsansvar vilket menas att företag tar ett samhällsansvar bortom vad lagen kräver inom det ekonomiska, miljömässiga och/eller sociala området. Syftet med denna studie är att få kunskap om hur företag strategiskt kommunicerar ut sitt CSR-arbete med hjälp av sociala medier. Studien syftar även till att undersöka om och på vilket sätt konsumenterna uppfattar ett företags CSR-arbete. För att studera detta har en fallstudie gjorts som baseras på Max Hamburgares lansering av att utöka vegetariska/veganska produkter ur ett klimatsyfte. Detta undersöks genom att studera Max Hamburgares CSR-kommunikation via deras företagssida (Max) på Facebook tillsammans med följarnas uttryck på kommentarsfälten på de inlägg som har valts. Studien baseras på en kvalitativ metod utav två textanalyser, en narrativ och en tematisk textanalys, och studerar tre inlägg om utökandet av vegetariska/veganska produkter som Max Hamburgare har publicerat på sin företagssida (Max) på Facebook. Studien karakteriseras av ett induktivt tillvägagångssätt då resultatet analyseras i relation till tidigare forskning samt teoretiska ramverket. Studiens slutsats är att Max Hamburgare har en strategisk CSR-kommunikation som karakteriseras av öppenhet och en aktiv dialog med sina följare. Trots detta så har följarna svårt att uppfatta Max Hamburgares anledning till utökandet av vegetariska/veganska produkter. Utifrån studiens analys kan det bero på att följarna ser utökandet av vegetariska/veganska produkter utifrån sin egen ideologi som inte stämmer överens med Max Hamburgares.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)