Typiska skador relaterade till barnmisshandel, Vid konventionell och DT-röntgen

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Barnmisshandel är ett samhällsproblem som har ökat över tiden, och kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Den fysiska misshandeln innefattar oftast skelett- och hjärnskador vilka utreds med hjälp av röntgenundersökning. För att som röntgensjuksköterska kunna urskilja skallskador som orsakats genom misshandel från olycksfallsskada behövs det kunskap om dess skador och utseende. Syfte: Att beskriva typiska skador relaterade till barnmisshandel som framkommer vid konventionell röntgen och DT undersökning. Metod: En strukturerad litteraturöversikt användes som metod, där tolv kvantitativa studier granskades, analyserades och kategoriserades. Resultat: Aktuella studier visade att de vanligast förekommande frakturerna var rörbensfrakturer speciellt (classic metaphyseal lesion), revbensfrakturer främst mellan de femte och åttonde revbenen, och skallfrakturer som var enkla eller komplexa frakturer. Den vanligaste hjärnskadan var subduralhematom, förekomsten av både revbensfrakturer och subduralhematom var mycket specifikt för barnmisshandel. Slutsatser: Förekomsten av typiska skador relaterade till barnmisshandel kunde identifieras och lokaliseras med hjälp av konventionell röntgen och DT undersökning. Beskrivning av hur misshandel kan orsaka skelett eller hjärnskador tydliggjordes utifrån vetenskaplig och statistiskt perspektiv, dock behövs fortsatt forskning gällande hjärnskador relaterad till misshandel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)