Om kunskapsbrister vid fortsatta studier i matematik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning: Syftet med detta arbete var att få insikt om hur matematiklärare resonerar kring sitt ämne i förhållande till befintliga brister i matematikkunskaper hos de elever som fortsätter att läsa på en eftergymnasial nivå med teknisk inriktning. Med hjälp av fyra kvalitativa intervjuer, jämt uppdelade mellan högskole- respektive gymnasielärare, diskuteras problematiken. Den negativa utvecklingstrenden i matematikkunskaper har varit närvarande under en längre tid. Kunskapsbristerna medtagna från föregående kurs respektive skolform orsakar svårigheter för både elev och lärare. Kunskapsbristerna tycks ha sitt ursprung i grundskolan och av diverse skäl misslyckas gymnasielärare i att bekämpa dessa. Behörighetskraven är allt mindre jämställda med förkunskapskrav. En av möjliga förklaringar är den rådande betygsinflationen i gymnasieskolor. Påverkan av miniräknare och formelsamlingar på elevernas kunskaper ifrågasätts och samtidigt framställs överbryggningskurser som en lovande åtgärd. Behovet av adekvata fortbildningar samt förbättrat samarbete mellan skolformer är stort och bör prioriteras för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för framtida studenter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)