Riskhantering vid ett systembyte

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Teknik och samhälle

Sammanfattning: I och med den teknologiska utvecklingen som sker i dagens samhälle blir hotellbranschen mer digitaliserad. Riskhantering får därför en större plats i organisationer som implementerar POS-system. Då dessa system konstrueras på många olika sätt och varierar i komplexitet bildas risker. Studien visar att det inte finns ett specifikt och korrekt tillvägagångssätt för att riskhanteringen ska bli fulländad. Hotellet behöver därför en övergripande strategi för hur risker ska hanteras för att överleva på längre sikt. Syftet med studien var att ta fram ett förslag på hur riskhantering kan organiseras vid ett byte av ett nytt POS-system samt ge författarna en förståelse för de risker som kan identifieras och hur dessa kan hanteras. För att uppfylla syftet undersöktes ett specifikt företags implementering av ett nytt POS-system och de risker som medföljde. Genom en kvalitativ undersökning visar studien att riskhantering handlar om att identifiera risker för att minska sannolikheten och dess konsekvens. Ett genomgående tema har visat sig vara att personalens engagemang är en tydlig risk i systembytet. Det leder till att ledningen blir en central del i att ge stöd åt personalen. För att lyckas göra detta i praktiken har studien resulterat i att riskidentifiering, riskvärdering, åtgärder och uppföljning är stegen för ett framgångsrikt införande. Nyckelord: Riskhantering, implementationsrisker, implementering, POS-system, molnbaserat system, hotellbranschen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)