Specialpedagogens uppdrag i skolans verksamhet för elever i förskoleklass till årskurs sex

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning:Vi har under vår utbildning mött en osäkerhet ute i verksamheterna vad det gäller specialpedagogensuppdrag. Vi har känt att gränsen mellan speciallärare och specialpedagoger har varit otydlig. Syftet meddenna studie är därför att kartlägga specialpedagogens uppdrag i skolans verksamhet, i arbetet mot elevernai förskoleklass till årskurs sex. Våra frågeställningar är: Vad säger det specialpedagogiska programmet på Göteborgs universitet om specialpedagogens uppdrag? Finns det några övergripande styrdokument som beskriver specialpedagogens uppdrag? Hur beskriver specialpedagogen sitt uppdrag i verksamheten? Hur använder sig rektorerna/skolledarna av den specialpedagogiska kompetensen?Som metod har vi valt kvalitativ intervju då vi vill ha en djupare förståelse för specialpedagogens uppdrag iverksamheten. Vi har intervjuat sex specialpedagoger samt deras rektorer. Vi har kommit fram till attspecialpedagogens uppdrag är mer omfattande än vad högskoleförordningens examensförordning förspecialpedagoger uppger. En stor del av sin tid avsätter exempelvis specialpedagogen till specialpedagogiskundervisning. Detta examensarbete ger en kunskap om specialpedagogens uppdrag och vilken betydelsespecialpedagogen har för hela skolans verksamhet för att uppfylla målet "en skola för alla".

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)