Öresunds Skattesystem - En analys av policyprocessen

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Öresundsregionens skatteavtal har under en längre tid varit föremål för diskussioner och kritik. Skatteavtalet mellan Danmark och Sverige genomgick större förändringar år 1996 och år 2003. Dessa avtal har fått stora konsekvenser för flera olika berörda parter, vilket väckt debatten kring avtalet som en policy. Genom att undersöka policyprocessen som lett fram till hur avtalen är utformade idag samt undersöka debatten kring dessa avtal före, medan och efter de lagstiftades ämnar vi att få en djupare förståelse för de olika aktörerna påverkat processen. Genom att applicera John W. Kingdons “multiple stream framework” kan vi analysera detta närmare. Dekonstruktionen av policyprocessen i strömmar skapar en intressant vinkel på ett scenario som blivit mer relevant.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)