Människan med stomi och upplevelsen av sexualitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: När en människa integreras med en stomi inom kroppsbilden kan sexualiteten förändras. Bakomliggande sjukdomsbild, komplikationer av operationen eller varandet med stomin kan utgöra ett hinder för utövande av människans sexualitet. Syftet med litteraturstudien har varit att beskriva vad sexualitet är för en människa med stomi. Litteraturstudien genomfördes med 10 vetenskapliga artiklar som analyserades till resultatet. Fem teman kunde urskiljas: Förlust, Oro, Ömsesidig öppenhet, Ny verklighet och Mindre annorlunda. Förekommande utmaningar för människan med stomi kan vara sexuella dysfunktioner samt intimitet. En oro kring läckage samt gas kan upplevas inom intima relationer samt att inte vara sexuellt attraktiv. Stomin kan uppfattas genant, både till utseende samt genom förlorad kroppsfunktion. Att inte se stomin som ett hinder kan människan uppleva en ny verklighet. Genom olika strategier kan människan med stomi underlätta sexuella relationer. Det påvisas brister inom informationshantering relaterat till sexualitet inför en människa ska integreras med en stomi. Aktuella omvårdnadsmodeller belyser vikten av att bedöma patientens sexualitet. En påverkad sexualitet kan uppstå hos en människa som integrerats med stomi, något som bör uppmärksammas inom omvårdnadsprocessen samt i vidare omvårdnadsforskning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)