Influencer Marketing : hur det påverkar unga kvinnors köpbeteende och identitetsskapande

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Den digitala världen vi lever i har tillfört nya alternativa möjligheter för individer att experimentera med dess identiteter och att presentera en eftersträvansvärd uppfattning. Människor blir ständigt influerade av andra människor, både medvetet och undermedvetet. Om en konsument ser en känd person använda och hylla en viss produkt blir de intresserade av att köpa den. Detta är egentligen en gammal företeelse men sociala medier och den digitala eran har kastat ett nytt ljus på detta fenomen. En influencer är idag ett välkänt fenomen för många. Då influencers oftast har en mer personlig relation till sina följare leder det till att influencer marketing anses vara mer effektiv än en traditionell marknadsföringskampanj. I och med sociala mediers popularitet förändras konsumentbeteendet och sociala medieanvändare identifierar sig idag med profiler på olika sociala medie-plattformar. Studiens syfte är att studera hur kvinnliga konsumenters köpbeteende och identitetsskapandepåverkas av influencer marketing på Instagram. Två forskningsfrågor har tagits fram för att besvara syftet och med hjälp av ett kvalitativt angreppssätt och vetenskapliga artiklar har det empiriska materialet jämförts. Den kvalitativa metoden bestod av två stycken fokusgrupper där urvalet var unga kvinnor mellan 22–30 år. Utifrån resultatet har studien kommit fram till att unga kvinnor idag är väldigt kritiska till influencer marketing. De anser att det är ett bra och effektivt marknadsföringsverktyg ur ett företags synvinkel men inte ur konsumentens perspektiv. Deltagarna upplever att deras användning av Instagram påverkar deras identitet och att de medvetet kan forma och presentera en önskad identitet. De är också väl medvetna om att identiteten de presenterar eller som presenteras inte nödvändigt stämmer överens med personen i fråga då de ser Instagram och influencers som ett ytligt verktyg. Trots detta visar resultat på att det är väldigt individuellt för hur mycket en individ är benägen att ta åt sig åt denna information. Studien är skriven på svenska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)