"Goodness is the only investment that never fails" : En studie om hur Volvo Cars kommunicerar CSR på sin webbplats

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Idag implementerar allt fler företag CSR-strategier i sina verksamheter. Trots att många konsumenter tycker att det är viktigt att företag engagerar sig i hållbarhetsfrågor är det ändå inte speciellt många som är medvetna om vilka som engagerar sig och hur de engagerar sig. Att kommunicera kring sitt engagemang blir därför en avgörande faktor för organisationer som vill skapa trovärdighet och förstärka sitt varumärke. Tidigare forskning pekar på att det är en svår och komplicerad uppgift att kommunicera kring CSR. Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för hur biltillverkaren Volvo Cars kommunicerar CSR på sin webbplats. Studien undersöker både hur kommunikationen är uppbyggd utifrån textens stil och meddelandets innehåll men också hur frekvent företaget kommunicerar sitt ekonomiska, sociala och miljömässiga engagemang samt hur kommunikationen är inramad mot företagets primära intressentgrupper utifrån de tre motiven från triple bottom line-teorin. Volvo Cars är intressant att undersöka i detta sammanhang eftersom företaget är en del av en bransch som har en stor inverkan på miljön. Dessutom beskriver företaget sig själv som aktiv deltagare i hållbarhetsfrågor. Studien har genomförts genom en tillämpning av två kvalitativa innehållsanalyser och en kvantitativ innehållsanalys. Data har hämtats från Volvo Cars landningssida för hållbarhet och från företagets hållbarhetsrapport från 2015. Materialet har analyserats utifrån triple bottom line-teorin, intressentmodellen och ett konceptuellt ramverk för CSR-kommunikation. Uppsatsens resultat visar att Volvo Cars CSR-kommunikation är relationsbyggande och innehåller ett förhållandevis komplicerat och “tungt” språk. Företaget kommunicerar sitt engagemang kring miljö mest frekvent och kommunikationen är inramad väldigt olika till de respektive intressentgrupperna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)