Theory of surprise i praktiken - En fallstudie av Rysslands annektering av Krim

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: 2008 publicerade James J Wirtz en av de första artiklarna som eftersträvade att teoretisera begreppet överraskning inom krigföring. Tidigare studier undersökte enskilda fall men Wirtz ville ha en bred generaliserbar teori. I denna uppsats bryts theory of suprise ner och jämförs med en fallstudie av den ryska annekteringen av Krim 2014. Detta för att se om teorin kan tillföra ytterligare i tolkningen av Rysslands agerande. Likheter går att se även i jämförelse till den ryska doktrinen för vilseledning, maskirovka. Resultatet visar att teorin kan bidra till en ökad förståelse av fallet Krim och även maskirovka i stort. Detta genom att Ryssland kan ses som den svagare aktören i förhållande till världssamfundet hellre än i jämförelse mot Ukraina. Detta tyder på att målet för invasionen inte heller var att komma åt Ukraina utan snarare påverka Nato och deras expansion österut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)