Frivillig revision och företagsutveckling : Ett verktyg för små aktiebolags tillväxt och lönsamhet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Erik Lundström; Sebastian Lindgren; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Revision innebär ett granskande av ett företags finansiella yttranden för att säkerställa en rättvisande bild av dess ställning och resultat(FAR, u.å). Utöver denna granskning måste en revisor även tillhandahålla revisionsnära rådgivning till företagsledningen (SFS 2001:883). Sedan 2010 har revision varit frivilligt för små företag under satta gränsvärdenmed motivering att vissa företag borde få välja.Tidigare forskning visar ett samband mellan frivillig revision och lägre räntekostnader (Blackwell, 1998; Kim et al., 2011; Minnis, 2011),minskning av agentproblem mellan företag och kreditgivare(Collis, 2004), och att revisionhar en intern effekt genom revisionsnära rådgivning (Arruñada, 1999; Svanström, 2008; EFAA, 2019).Denna uppsats undersöker om den sammanlagda effekten av revision skapar ett mervärde som överstiger dess kostnader för små företag i Sverige. Studiens syfteär således att undersöka omdet föreliggerett samband mellan frivillig revision och ett företags lönsamhet respektive tillväxt.Denna studie har använt arkivdata, i form av finansiella rapportermellan åren 2015–2019, från10 074 stycken svenska aktiebolag grundade år 2014 som idag är undantagna revisionsplikten.Med utgångspunkt i Agency Theory, Stakeholder Theory och Resource Dependency Theoryämnar denna uppsats till att undersöka revisionens sammanlagda värdeskapande effekt på små aktiebolag i Sverige med avseende på tillväxt och lönsamhet. Med en kvantitativ metod undersöks sambandet med en Ordinary Least Squaresregression med både matchade och omatchade observationer.Resultaten från denna undersökning visar på ett positivt samband mellan frivillig revision och ett företagstillväxtmen kan inte påvisa något samband mellan frivillig revision och lönsamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)