”Att få bestämma själv” - en kvalitativ studie om äldres upplevelser av inflytande på särskilt boende

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Hanna Olsson; Irini Lisbeth Pannblom; [2009-12-29]

Nyckelord: Inflytande; Äldre; Särskilt boende;

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar: Syftet med vår studie är att beskriva och förstå hur de äldre som befinner sig i ett beroendeförhållande upplever sitt subjektiva inflytande i vardagen på det särskilda boendet. Syftet har undersökts med följande frågeställningar: Hur går de äldre tillväga för att skapa inflytande i vardagen? Hur upplever och beskriver den äldre sitt inflytande för att få sina behov tillgodoseddaMetod: Vår studie bygger på tio halvstrukturerade intervjuer med äldre på två särskilda boenden i Göteborgs stad, centrum. Analysen har följt ett empirinära förhållningssätt (Widerberg, 2002) samt Kvales, (1997) principer för analys. Empirin har analyserats, jämförts och teoretiserats med hjälp av socialutbytesteori samt tidigare forskning.Resultat och slutsatser: Vi har i vår studie kunnat se att tidens betydelse framkommer som en viktig aspekt för hur våra informanter upplever sitt inflytande. Personalens stressande arbetssituation på det särskilda boende påverkar den äldre då denne upplever sitt inflytande som begränsat. I studien framträder olika förhållningssätt i hur de äldre upplever att denne kan påverka i sin vardag. Det visar sig att vissa av de äldre är mer återhållsamma med framförandet av önskemål medan andra inte finner svårigheter till detta. De flesta av de äldre upplever att personalen är insatta i vilka behov de har. Inflytande är något som de intervjuade i vår studie beskriver på olika sätt. I svaren framgår att det som för vissa framstår som självklart är otänkbart för andra. En del av de äldre väljer att påverka sin situation medan andra avstår och det finns inte en enkel förklaring till varför de väljer det ena eller andra. Vissa av de äldre menar att inflytandet inte handlar om så stora saker i tillvaron, att bli förstådd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)