Skingra er! : en studie av brotten upplopp och ohörsamhet mot ordningsmakten

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

Författare: Linda Karlsson; Annica Lundgren; [2007]

Nyckelord: Lagar och förordningar;

Sammanfattning:

Som polis kan det hända att man ställs inför en folksamling som stör den allmänna ordningen och då är det nödvändigt att veta hur man ska agera samt vilka brott som folksamlingen kan göra sig skyldig till. I den här studien har vi gjort en sammanställning av relevant lagstiftning som rör upplopp och ohörsamhet mot ordningsmakten samt undersökt hur denna används i realiteten. Något som inledningsvis lockade vårt intresse att studera just dessa brott, var att det fanns få rättsfall om dem från högre instanser. Funderingar kring huruvida lagstiftningen, tillämpningen av paragraferna eller krav på bevisningen var oklar väcktes då och vi beslutade oss för att försöka bringa klarhet i frågan. Ett underlag till rapporten, förutom lagstiftning och litteratur i ämnet, har hämtats från polismyndigheterna i Stockholms län, Västra Götalands län och Östergötlands län samt från åklagarkammarens enhet i Stockholm och åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Malmö. I rapporten har framkommit ett antal problem med den praktiska tillämpningen av paragraferna. Ett betydande problem är att det ofta rör sig om flertalet personer som begår brott, varpå det är svårt för polisen att lagföra samtliga deltagare på grund av bristande resurser. Även bevisproblem kan uppstå, d v s svårigheter att styrka vem som gjort vad i folksamlingen. Ett annat problem är att polisen ibland har bristande utbildning på området, och därför aktualiseras frågan om ordningsstörande brott endast i samband med demonstrationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)