“Det här med metoder att bli lyssnad på är nog det vi jobbar på med varje, varje dag” - En kvalitativ intervjustudie om metoder för ungdomars delaktighet i den svenska representativa demokratin

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Syftet med den här uppsatsen är att få förståelse för hur det dubbla syftet med ungdomsråd att både lära ut om demokrati och ge inflytande åt ungdomar bör förstås utifrån syftena som ungdomar har med att vara delaktiga i demokratin. Studien operationaliseras genom kvalitativa intervjuer med sex ungdomar mellan 14-16 år från fyra kommunala ungdomsråd i kommuner med olika socioekonomiska förutsättningar för att uppnå åsiktsheterogenitet. Som teori används Michel Foucaults begrepp makt/kunskap, disciplinär makt och governmentality för att belysa maktaspekterna i ungdomarnas delaktighet och huruvida de uppfattar sig som jämlika medborgare och rättighetssubjekt i den svenska representativa demokratin som de genom rösträttsåldern utesluts från. Slutsatsen blir att det i syftet med ungdomsråd är inflytande som borde prioriteras framför att lära ut om demokrati för att anledningarna till att ungdomarna vill lära sig demokrati främst är för att kunna få mer inflytande genom att leva upp till vuxna normer om hur en person ska bete sig för att kunna bidra med sina perspektiv och kunskaper. Om Sverige ska behålla en stark och jämlik demokrati och prioritera barn och ungdomars mänskliga rättigheter bör istället kommunerna som håller i ungdomsråd fokusera på att finna sätt att låta ungdomarna utöva delaktighet och inflytande i den mån de själva vill, genom de metoder som de själva vill.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)