Alla medborgares rätt till påverkan avbeslutsfattandet : En kvalitativ studie om påverkansarbete i kommuner

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Problemformulering: Hur skulle demokratisk lobbyism kännetecknas? Syfte: Utgångspunkten i denna uppsats har sin grund i teoretiska kriterier för hur lobbyism önskas fungera ur ett demokratiskt perspektiv. Syftet är att verka för att fylla en del av kunskap som finns gällande lobbying. Metod: Uppsatsen är en kvalitativ studie. Fyra semistrukturerade intervjuer med beslutsfattare på lokal nivå har genomförts. Teoretisk referensram: Avsnittet ger en beskrivning av begreppet lobbyism samt vilka delar som ingår i fenomenet. Empirisk studie: I empirin presenteras materialet från intervjuerna. Respondenterna ger sin syn på lobbyism på lokal nivå samt sin inställning till fenomenet. Detta presenteras i tre delar. Slutsats: Studien leder fram till slutsatsen att lobbying möjligen kan vara ett hot mot demokratin om den inte genomförs på ett planerat och transparent sätt. Beslutsfattarna är positivt inställda till lobbying som de menar är en del av ett demokratiskt samhälle.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)