En känsla av tillhörighet : En kvalitativ studie om barn till invandrares uppfattning om tillhörighet, integration och omgivningens påverkan.

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning:

    Sammanfattning: Syftet med vår uppsats är att belysa identiteten och den kulturella tillhörigheten hos andra generationens invandrare. Vi vill belysa deras syn i fråga om identitet, integration och omgivning. Kvalitativa intervjuer har utförts för att få svar på våra frågeställningar och tre personer från Malmö samt två personer från Skellefteå och en person från Piteå har ställt upp på denna undersökningen. Dessa intervjuer har sedan analyserats och diskuterats med inspiration av essentialismen, konstruktionismen samt den postkoloniala teoribildningen. Utöver dessa inriktningarna ligger fokus på identitet och identitetsskapande teorier eftersom en stor del av syftet med studien är att belysa hur intervjupersonerna ser på sin identitet. Intervjupersonerna har alla gemensamt att de föddes och växte upp i Sverige samt att de har minst en förälder med utländskt bakgrund. Intervjupersonerna blev tillfrågade en rad olika frågor som granskades efteråt med hjälp av olika teoretiska utgångspunkter. Slutsatserna blev att andra generationens invandrare skapar tillhörighet tillsammans med familjen. De ser sig själva som integrerade svenska individer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)